Opschaling strooi-pekel uit graszouten gerealiseerd!

industrieel-grassap-project

De afgelopen tijd is er binnen het Europese project Grass2Grit hard gewerkt om onze doelstelling te behalen: het hergebruiken van grassap door de zouten in dit sap op te concentreren tot pekel, die gebruikt kan worden als strooizout. 

Het Grass2Grit project streeft na dat bermgras duurzaam verwerkt en hergebruikt wordt. Het gras wordt gewassen en geperst tot verkeersborden. Bij dit proces komt grassap vrij. Dit sap bevat, naast humuszuren en water ook zouten. Om de natuurlijke kringloop te sluiten streeft het G2G project ernaar om ook het grassap te hergebruiken. Dit wordt gedaan door het water te ontzouten, zo kan het ontzoute water gebruikt worden om het gras te wassen en het zout kan opgeconcentreerd worden tot een strooizout-oplossing.

Om dit doel te bereiken zijn de eerste stappen gezet in de laboratoria van de Universiteit Twente. Hier kwam als uitkomst dat de maximale opcentrering van zouten uit het gras 8% was.

Water Future heeft de opdracht ontvangen om dit proces op te schalen tot pilot niveau. Het opschalen is belangrijk omdat enkel dan voldoende pekel geproduceerd kan worden om daadwerkelijk wegen me te strooien. In eerste instantie zullen verschillende experimenten op de weg gedaan worden.

Er zijn een aantal pilot-experimenten uitgevoerd. Hieruit bleek dat in eerste instantie de concentratie tot 4% beperkt bleef. Dit was niet goed genoeg om er een business case van te maken. Daarom is besloten het systeem te verbeteren door meer stroomcapaciteit te implementeren. Daarna lieten de eerste experimenten met een representatieve zoutoplossing zien dat een concentratie van 8% bereikt kon worden!

We zijn erin geslaagd om uit 1000 liter grassap 100 liter pekel te produceren met een concentratie van 6,5% zouten. Daarnaast hebben we uit dezelfde 1000 liter wel 900 liter ontzout grassap kunnen halen, wat hergebruikt kan worden om het gras te spoelen. Dit wordt bereikt binnen 8 uur. Mocht het nodig zijn kan in een tweede processtap alsnog opgeconcentreerd worden tot 8%.

We kunnen concluderen dat hiermee de opschaling tot pilot niveau succesvol is gerealiseerd. We kijken uit om volgende stappen te kunnen zetten binnen dit innovatieve project!

Lees hierover meer op Grass2Grit.com

Partners & subsidieprogramma's